PROTECCIÓ DE DADES

Segons el que es disposa a la LOPD, l’informem que les dades facilitades en aquesta plataforma, seran tractades per l´Escola El Cim, amb l'objectiu de gestionar els serveis contractats. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida al nostre centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, al Carrer Frederic Soler, 22 CP 08224 de Terrassa.