El CONTRACTANT podrà exercitar el seu dret de desistiment dins del termini dels catorze (14) dies naturals següents a la data de lliurament dels productes sempre que estigui en perfecte estat i amb el seu embalatge original (sense haver realitzat ús o consum).

El Client podrà obtenir el reemborsament del preu del producte retornat, una vegada aquest hagi estat rebut i verificat en les nostres instal·lacions, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals, des de la data en què es va comunicar a Escola el Cim el dret de desistiment, en la mateixa modalitat en què es va efectuar el pagament de la compra.

En cas d’haver contractat serveis extraescolars, sortides o àpats de menjador, el termini màxim de cancelació serà de dos (2) dies naturals abans de  la data de realització del servei.

Per realitzar una correcta devolució dels productes, serà necessari seguir les pautes següents:

Els productes no poden haver estat usats.

A l'arribada a l'escola, es valorarà l'estat dels productes. Si no compleixen la normativa i condicions indicades establertes per a les devolucions i el seu estat no és correcte, ens reservem el dret a abonar una quantitat inferior o nul·la en concepte del producte o productes danyats.

En cas que els productes no arribin en perfectes condicions per causes imputables al consumidor Escola el Cim es reserva el dret a abonar una quantitat inferior o nul·la per la seva comanda sobre la base de la depreciació del valor del producte.

IMPORTANT: Si el CONTRACTANT decideix realitzar una devolució total de la comanda. Les despeses de devolució derivats de l'exercici del dret de desistiment seran per compte del mateix.

El dret de desistiment reconegut en aquesta clàusula s'entén sense perjudici de les excepcions al mateix que la pròpia legislació fixa. De forma enunciativa i no exhaustiva, no podrà exercir-se aquest dret en relació a bens que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se, incloent-se expressament, els productes que hagin estat personalitzats a sol·licitud del consumidor.