Condicions Generals de Contractació:

Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte la compravenda de productes oferts des d'aquesta pàgina web, i de la qual és propietari i titular Escola el Cim SCoopC (d'ara endavant, "l'Escola el Cim") amb domicili al Carrer Frederic Soler, 22, inscrita en el Registre de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya en el foli BN-1787, amb CIF F-08477317 i les persones físiques i/o jurídiques (d'ara endavant, "CONTRACTANT") que manifestin la voluntat de comprar els productes mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet mitjançant aquest lloc web. Tots els drets que les Lleis vigents reconeixen als consumidors i als quals aquí es pugui fer referència, seran aplicable exclusivament als clients que tinguin tal consideració de consumidors i que actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici i professió. En el cas que el CONTRACTANT no tingui la condició de consumidor, d'acord a la normativa vigent, no se li aplicaran els preceptes que la llei únicament reconeix a aquest col·lectiu. En el supòsit que alguna de les previsions realitzades en aquestes condicions, anessin únicament aplicables a CONTRACTANTS que ho anessin en les seves tasques professionals o de comerciant, així s'indicarà de manera expressa.
 
Aquestes sol·licituds del CONTRACTANT constitueixen les condicions particulars a les quals van associades les presents condicions generals que el CONTRACTANT deu necessàriament acceptar telemàticament amb caràcter previ a la compra del producte. Al CONTRACTANT se li exposen a través d'aquest mateix lloc web les presents condicions, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti. Les presents condicions generals unides a la sol·licitud dels productes concrets realitzada pel CONTRACTANT impliquen la formalització del contracte de compravenda entre l'Escola el Cim i el CONTRACTANT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents condicions. El CONTRACTANT sempre podrà consultar aquestes condicions generals a través de la pàgina web.

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE.  

Per les presents Condicions Generals, l'Escola el Cim es compromet a lliurar al CONTRACTANT els productes que aquest hagi sol·licitat a través del lloc web a canvi d'un preu cert.
 

Mitjançant la compra dels productes disponibles en aquesta pàgina web el CONTRACTANT declara:

a) Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.
b) Que ha llegit, comprès i que accepta les presents Condicions Generals de Contractació.


SEGONA. ACCEPTACIÓ I PROVA D'ACCEPTACIÓ.

L'adquisició dels productes o contractació dels serveis ha de fer-se a través de l'activació del botó “FER EL PAGAMENT” i expressa l'acceptació de les Condicions de Contractació tal com es mostren a la pàgina web de l'Escola el Cim i en l’apartat "Condicions generals de contractació" amb anterioritat a l'adquisició dels productes/contractació dels serveis, sense que li siguin aplicable les novetats que puguin produir-se en les clàusules de les Condicions de Contractació amb posterioritat.

Si el CONTRACTANT desitja llegir amb més deteniment les Condicions de Contractació, pot imprimir en paper o guardar el document en format electrònic.

Escola el Cim li informa que per motius legals arxiva els documents electrònics en què queden formalitzades les compres, a les quals el CONTRACTANT podrà accedir a aquests documents a qualsevol moment.

TERCERA. ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS.

Escola el Cim es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals a qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al CONTRACTANT, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través d'aquesta pàgina web. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguessin exposades a la pàgina web al moment que el CONTRACTANT adquireixi els corresponents productes.

QUARTA. DRETS I OBLIGACIONS DE L'ESCOLA EL CIM.

4.1. Lliurament del producte. - En el cas de tractar-se de l'adquisició d'un producte tangible, Escola el Cim es compromet a lliurar-ho en perfecte estat en la secretaria de l'escola i no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan les dades introduïdes pel CONTRACTANT en el formulari de comanda no s'ajustin a la realitat o hagin estat omesos.

En cas de falta de disponibilitat del producte sol·licitat, Escola el Cim informarà d'aquest fet al CONTRACTANT.  Escola el Cim podrà donar l'opció al CONTRACTANT de cancel·lar la seva comanda o comprar un article alternatiu que se li hagi pogut oferir. En cas de no rebre resposta s'entendrà que el CONTRACTANT desitja esperar al termini donat. En cas d'impossibilitat de subministrament del producte sol·licitat, ja sigui per falta de subministrament dels proveïdors o per qualsevol altre motiu, igualment s'informarà d'aquest fet al CONTRACTANT i es procedirà a l'anul·lació de la seva comanda sense penalització, tot comprometent-se Escola el Cim a la devolució íntegra de l'import de la seva compra en un termini màxim de 15 dies, excepte condicions especials identificades, si escau, en la pròpia fitxa del producte.

4.2. Responsabilitat de l'Escola el Cim. En cap cas serà responsable en relació amb:

4.2.1. Els errors, retards en l'accés per part del CONTRACTANT a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa d'Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'escola. En tot cas Escola el Cim es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al CONTRACTANT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

4.2.2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del CONTRACTANT.
 

4.2.3. De la no operativitat o problemes en l'adreça de correu electrònic o número de telèfon facilitada pel CONTRACTANT per a l'enviament de la confirmació de la comanda.

4.3 Garanties:

4.3.1. Escola el Cim garanteix que tots els productes disponibles per a la seva venda a la pàgina web, compleixen amb les normes internacionals i comunitàries aplicables a la seguretat dels productes.
 

4.3.2 Escola el Cim no està obligada a indemnitzar el CONTRACTANT o a tercers per les conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns d'altri, especialment en el supòsit que el producte hagi estat consumit de forma diferent a les indicades en la seva fitxa.

4.3.3. El CONTRACTANT podrà exercitar el seu dret de desistiment dins del termini dels catorze (14) dies naturals següents a la data de lliurament dels productes sempre que estigui en perfecte estat i amb el seu embalatge original (sense haver realitzat ús o consum).

El Client podrà obtenir el reemborsament del preu del producte retornat, una vegada aquest hagi estat rebut i verificat en les nostres instal·lacions, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals, des de la data en què es va comunicar a Escola el Cim el dret de desistiment, en la mateixa modalitat en què es va efectuar el pagament de la compra.

En cas d’haver contractat serveis extraescolars, sortides o àpats de menjador, el termini màxim de cancelació serà de dos (2) dies naturals abans de  la data de realització del servei.

Per realitzar una correcta devolució dels productes, serà necessari seguir les pautes següents:

Els productes no poden haver estat usats.

A l'arribada a l'escola, es valorarà l'estat dels productes. Si no compleixen la normativa i condicions indicades establertes per a les devolucions i el seu estat no és correcte, ens reservem el dret a abonar una quantitat inferior o nul·la en concepte del producte o productes danyats.

En cas que els productes no arribin en perfectes condicions per causes imputables al consumidor Escoa el Cim es reserva el dret a abonar una quantitat inferior o nul·la per la seva comanda sobre la base de la depreciació del valor del producte.

IMPORTANT: Si el CONTRACTANT decideix realitzar una devolució total de la comanda. Les despeses de devolució derivats de l'exercici del dret de desistiment seran per compte del mateix.

El dret de desistiment reconegut en aquesta clàusula s'entén sense perjudici de les excepcions al mateix que la pròpia legislació fixa. De forma enunciativa i no exhaustiva, no podrà exercir-se aquest dret en relació a bens que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se, incloent-se expressament, els productes que hagin estat personalitzats a sol·licitud del consumidor.

CINQUENA. DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT.

5.1. Pagament. El CONTRACTANT es compromet a abonar per endavant l'import pel producte efectivament sol·licitat en la quantia i forma següents:

5.1.1. Import. - El preu pel producte efectivament sol·licitat pel CONTRACTANT, serà l'assenyalat a la pàgina web i que figuri en la sol·licitud concreta del CONTRACTANT a cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels productes que apareixen en el lloc web inclouen l'IVA, l'import del com serà calculat al moment de formalitzar la comanda, segons correspongui.


5.1.2. Formes de pagament. - El CONTRACTANT haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant pagament amb targeta.


5.2. Responsabilitat del CONTRACTANT. El CONTRACTANT es compromet a comprovar el bon estat del producte.

Si posteriorment, una vegada revisat el contingut, el CONTRACTANT detectés qualsevol incidència com ara un desperfecte, aquest es compromet a comunicar-ho a Escola el Cim en un termini no superior a les 24 hores posteriors a la recepció del producte.

SISENA. RESPONSABILITAT.

6.1. Escola el Cim en cap cas serà responsable de:

6.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

6.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que el CONTRACTANT o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.

6.2.- Escola el Cim es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, Escola el Cim col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències al moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

SETENA. DRETS D'AUTOR I MARCA.

Escola el Cim informa que els continguts propis, fotografies, la programació i el disseny de la pàgina web es troben plenament protegits pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés d'Escola el Cim. Les marques dels productes que Escola el Cim ven a través de la pàgina web, així com la seva pròpia, pertanyen als seus legítims propietaris. Escola el Cim pot establir links o
 hiperenlaços a articles o informacions de tercers citant-ne sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar a qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.

OCTAVA. JURISDICCIÓ COMPETENT I LLEI APLICABLE.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a la determinació del lloc de celebració de la compravenda a la qual se subjecten les presents Condicions Generals, s'estarà al que es disposa en l'article 29 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En cas que el CONTRACTANT no tingui la consideració de consumidor. Qualsevol conflicte relacional amb la interpretació o execució de les presents Condicions Generals de Contractació se sotmetrà a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Terrassa.

NOVENA. PROCEDIMENT ALTERNATIU PER A LA RESOLUCIÓ DE LITIGIS ONLINE.

Sense perjudici de l'indicat en l'anterior clàusula, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

DESENA. NUL·LITAT DE CLÀUSULES.

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Escola el Cim podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part d'Escola el Cim.